1. VERİ SORUMLUSU

Ataşehir Dentista Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi (Şirket-Veri Sorumlusu) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyetle önem verilmektedir. Bu kapsamda, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirket ile ilişkili gerçek kişilere ait işlenen her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 10. Maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, web sitemiz aracılığıyla bizimle iletişim kurmanız ve randevu almanız durumunda siz değerli müşterilerimiz ve ziyaretçilerimizin işlenen kişisel verileri konusunda bilgilendirmek isteriz.


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ


Kimlik Verisiİsim-Soyisim
İletişim VerisiTelefon numarası, Açık adres bilgisi, E-posta adresi,
Sağlık Verisiİstenilen Tedavi Türü


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz, kimlik ve iletişim verisi kategorisinde bulunan kişisel verilerinizi:

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Randevu kayıtlarının oluşturulabilmesi,
 • Hastaların süreç ve operasyonların yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerini ileten kişilerle ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
 • Sağlık verisi kategorisindeki kişisel verinizi:
 • Randevunun ve talebin ilgili uzman hekime yönlendirilmesi,
 • Sağlık hizmet süreçlerinin yürütülmesi,


amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlemektedir.


4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak şirketimiz tarafından işlenmektedir.


5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel Verileriniz, online web sitemiz üzerinden form doldurulması suretiyle otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlemek üzere toplanmaktadır.


6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI HUSUSU

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz, kanunlarda belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; kanunlarda öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, aktarılmasını gerektiren sebeplere dayanarak, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından bilgi istenmesine istinaden bilgi vermenin zorunlu olması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, mahkemeler, adli merciler gibi yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.


7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;

 • Şahsen başvuru ile,
 • Noter kanalı, taahhütlü posta vb. yollarla,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimize kayıtlı [email protected] elektronik posta adresine,


iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru formuna ulaşmak için linke tıklayınız.