Ataşehir Dentista Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi, danışma hattını arayan kişilerin paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Randevu kaydı oluşturulabilmesi,
  • Aramanın teyidi,
  • Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.


Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.


Yukarıda sınırlı sayıda sayılan kişisel veriler herhangi bir kişiyle, kurumla ve/veya kuruluşla paylaşılmayacaktır.


İş başvurusu yapan kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, internet sitemizden veya şirket yetkililerinden ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak; (i) Şahsen başvuru ile, (ii) Noter vasıtasıyla, (iii) Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine [email protected] gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.